Organizing Committee


• General Chair

Qiang Liu (Tianjin U., China)

Program Co-Chairs

Yu Wang (Tsinghua U., China)

Mingjie Lin (University of Central Florida, USA)

Publicity Co-Chairs

Haohuan Fu (Tsinghua U., China)

Kentaro Sano (AICS, Riken)

David Boland (Sydney U., Australia)

– Ameer Abdelhadi(Imperial College London, UK)

– Ray Cheung (City University of Hong Kong, HK)

Poster/Demo Session/PhD Forum Chairs

Shaojun Wang (Harbin Institute of Technology, China)

Zhilei Chai (Jiangnan U. ,China)

Finance Chair

Silu Cheng (Tianjin U., China)

Local Arrangement Chair

Han Wang (Tianjin U., China)

Sponsor Chair

Lingli Wang (Fudan U., China)

Design competition Chair

Minoru Watanabe (Shizuoka U., Japan)

Lin Gan (Tsinghua U., China)

Publication Chair

Jianlei Yang (Beihang U., China)

Workshop/Tutorial Session Chair

Pengju Ren (Xi’an Jiaotong U., China)

Industrial Session Chair

Yi Shan (Xilinx)

Secretariat

Rui Sun (Tianjin U., China)